phone 0 800 33 10 34
 

Фінансові послуги

Інформація щодо отримання споживчого кредиту
Кредитна лінія Кредитна лінія
SMARTI CREDIT LINE
Пільова група споживачів Клієнти – фізичні особи, громадяни України, резиденти віком від 18 до 65 років
Сума/ліміт кредиту, грн 100,00 - 15 000,00 грн 4 000,00 – 30 000,00 грн
Процентна ставка, відсотків річних 1,99% за день (726,35% річних) від фактичної заборгованості по Кредиту, у пільговому періоді - 1,49% за день (543,85% річних) від фактичної заборгованості по Кредиту 0,39% за день (142,35% річних) від суми наданого Кредиту
Реальна річна процентна ставка, відсотки річних 10559,92% 790,95% - незалежно від суми наданого Кредиту
Можливість достроково виконати/розірвати/ припинити договір За умови погашення заборгованості за договором
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України відсутні
Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту Істотні характеристики послуги з надання продукту Кредитна лінія (мікропозика Істотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line (мікропозика)
Істотні характеристики послуги з надання продукту Кредитна лінія стотні характеристики послуги з надання продукту Smarti Credit Line
Попередження У випадку порушення зобов язань, передбачених кредитним договором, ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" має право передати інформацію щодо заборгованості позичальника до бюро кредитних історій, іншим фінансовим установам, залучити до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», а також вжити інші заходи, передбачені законодавством України для стягнення заборгованості за кредитним договором. Порушення виконання зобов язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі; ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" забороняється вимагати від споживача придбання будь яких товарів чи послуг від ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" або спорідненої чи пов язаної з нею особи як обов язкову умову надання споживчого кредиту; Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач маєте право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ; ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін; Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації; Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати; Ініціювання споживачем продовження строку кредитування здійснюється зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні; Ініціювання споживачем продовження строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін для споживача.

Приклад розрахунків

Продукт: Договір кредитної лінії**

Приклад розрахунку: Ліміт Кредитної лінії 1000 грн. Розмір траншу Кредиту (ЗРК*) 1000 грн. Строк кредитування 77 днів, в т.ч. ільговий еріод 17 днів. Процентна ставка за кожен день користування Кредитом 1,99%, в ільговому еріоді 1,49%**. РРПС* 6857,90%. ЗВСК* 1447,30 грн., в т.ч. сума роцентів за користування траншем у ільговому еріоді 253,30 грн. ЗВК* 2447,30 грн. Дата латежу в кінці строку кредитування. Передбачена можливість дострокового огашення. Неустойка (штраф, еня) не застосовується.

Продукт: Договір кредитної лінії SMARTI CREDIT LINE**

Приклад розрахунку: Ліміт Кредитної лінії 6000 грн. Розмір траншу Кредиту (ЗРК) 6000 грн. Строк кредитування
84 дні. Процентна ставка за кожен день користування Кредитом 0,39% (база розрахунку ЗРК). РРПС* 790,32%.
ЗВСК 1965,60 грн. ЗВК 7965,60 грн. Погашення кредиту та слата роцентів рівними латежами кожні 14 днів в
дату завершення кожного латіжного еріоду. Кількість латежів 6. Сума одного латежу 1327,60 грн. (7965,60 / 6
= 1327,60). Передбачена можливість дострокового огашення. Неустойка (штраф, еня) не застосовується.

Реальна річна роцентна ставка (РРПС), загальні витрати за соживчим кредитом (ЗВСК), загальний розмір
кредиту (ЗРК), загальна вартість кредиту (ЗВК), розраховані згідно Правил розрахунку небанківськими
фінансовими установами України загальної вартості кредиту для соживача та реальної річної роцентної
ставки за договором ро соживчий кредит, затверджених Постановою Правління Національного банку України
11 лютого 2021 року № 16.

** Скористайтесь мобільним додатком Smartiway” для отримання фінансової ослуги. Укладання договору та
досту до римірнику договору через мобільний додаток Smartiway”. На головному екрані мобільного додатку
Smartiway” відображається інформація ро окремі умови договору та стан розрахунків. Повну інформацію дивись
в Пасорті кредиту, Публічній та Індивідуальній Оферті еред укладаням договору

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

1. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», у встановленому чинним законодавством та укладеним з озичальником кредитним
договором, має раво без згоди озичальника відстуити своє раво вимоги за кредитним договором будь якій
третій особі.

2. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» здійснює відстулення рава вимоги за кредитним договором відовідно до
цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про соживче
кредитування», та умов кредитного договору.

3. Протягом 10 робочих днів з дати відстулення рава вимоги за кредитним договором ТОВ «СМАРТІВЕЙ
ЮКРЕЙН» овідомляє озичальника засобами телекомунікації, визначеними кредитним договором, ро факт
відстулення рава вимоги за кредитним договором та ро ередачу ерсональних даних озичальника, а також
надає інформацію ро нового кредитора.

4. У разі відстулення рава вимоги за кредитним договором, новий кредитор набуває усі рава та обов язки ТОВ
«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» за кредитним договором у овному обсязі.

 

 

Умови, за яких ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

1. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» розочинає діяльність із врегулювання заборгованості (в тому числі ростроченої) у
виадку:

1) орушення термінів олати, встановлених кредитним договором;

2) з моменту еревищення Ліміту Кредитної лінії;

3) з настуного дня ісля завершення ільгового еріоду, визначеного кредитним

договором;

4) в інших виадках ередбачених умовами кредитного договору та Правилами надання коштів у озику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»;

5) у виадках, ередбачених законодавством.

2. У будь який момент незалежно від наявності ростроченої заборгованості за кредитним договором ТОВ
«СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» без згоди озичальника має раво відстуити раво вимоги за кредитним договором будь
якій третій особі. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» зобов язане роінформувати озичальника ро таке відстулення
згідно норм чинного законодавства.
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості позичальником

1. Детальний орядок, сосіб та черговість огашення заборгованості (в тому числі ростроченої) визначений
розділом 6 Правил надання коштів у озику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариством з
обмеженою відовідальністю «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», які діють на дату укладання кредитного договору, текст
яких розміщений на веб сайті ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» www.smartiway.ua., та умовами кредитного договору.

2. Позичальник слачує Заборгованість будь яким достуним йому сособом: через Мобільний додаток Smartiway
або за банківськими реквізитами ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», вказаними в кредитному договорі (онлайн банкінг, у
відділені банку або в терміналах).
Істотні характеристики послуги з надання
продукту Smarti Credit Line (мікропозика)
Істотні характеристики послуги з надання
продукту Smarti Credit Line
Істотні характеристики послуги з надання
продукту Кредитна лінія (мікропозика)
Істотні характеристики послуги з надання
продукту Кредитна лінія

 

ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” рекомендує соживачам негайного інформувати ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” ро несанкціонований досту або зміну інформації соживача в мобільному додатку Smartiway.